Dẫn khí CO qua hỗn hợp gồm CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn khí CO qua hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn khí CO qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 sau phản ứng thu được hỗn hợp A gồm Cu, Fe3O4, và 10,8 gam FeO. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B. Cho dung dịch Y tác dụng với dụng dịch AgNO3 lấy dư sau phản ứng thu được m gam Ag. Mặt khác khi sục khí H2S đến dư vào dung dịch Y ta thu được 28,8 gam kết tủa. Giá trị m là? A. 45 gam B. 145,8 gam C. 113,4 gam D. 108 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hỗn hợp A gồm Cu (u mol), Fe2O3 (v mol), FeO (v + 0,15 mol) Dung dịch Y gồm Cu2+ (u), Fe3+ (2v – 2u), Fe2+ (2u + v + 0,15) Y + H2S —> Kết tủa gồm CuS (u), S (v – u) —> m↓ = 96u + 32(v – u) = 28,8 —> 2u + v = 0,9 —> nFe2+ = 2u + v + 0,15 = 1,05 —> nAg = nFe2+ = 1,05 —> mAg = 113,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP