Dẫn từ từ một lượng khí CO2 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn từ từ một lượng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn từ từ một lượng khí CO2 vào 500ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M, ta thu được 0,5 gam kết tủa. Tính thể tích CO2 đã phản ứng ở 27,3 độ C, 1 atm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCa(OH)2 = 0,01; nCaCO3 = 0,005 TH1: Không có Ca(HCO3)2: CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,005……………………..0,005 —> V = 0,1232 lít TH2: Có Ca(HCO3)2 CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,005…..0,005………….0,005 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 0,01…….0,005 —> nCO2 tổng = 0,015 —> V = 0,3696 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP