Dãy các chất nào dưới đây khi tách...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy các chất nào dưới đây khi tách...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy các chất nào dưới đây khi tách nước chỉ tạo ra 1 anken

a. metanol, etanol, butan-1-ol

b. etanol, buta-1,2-ddiol, 2 metylpropan-1-ol

c. propan-1-ol, 2 metylpropan-1-ol, 2,2 đimetyl pentan-1-ol

d. propan-2-ol, butan-1-ol, pentan-2-ol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C vì

a. metanol không tách nước

b. buta 1,2 điol không tạo ra anken

d. pentan-2-ol không tạo ra 1 anken

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP