Dãy các ion cùng tồn tại trong một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dãy các ion cùng tồn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dãy các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là A. K+, Ba2+, OH-, Cl- B. Na+, K+, OH-, HCO3- C. Ca2+, Cl-, Na+, CO32- D. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các ion cùng tồn tại trong dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau —> Dãy K+, Ba2+, OH-, Cl- Dãy Na+, K+, OH-, HCO3- không tồn tại vì: HCO3- + OH- —> CO32- + H2O Dãy Ca2+, Cl-, Na+, CO32- không tồn tại vì: Ca2+ + CO32- —> CaCO3 Dãy Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+ không tồn tại vì: Ba2+ + PO43- —> Ba3(PO4)2 Al3+ + PO43- —> AlPO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP