Dãy chất nào sau đây có thể điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dãy chất nào sau đây...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dãy chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp axetanđehit? A. metanol, etilen, axetilen. B. etanol, etilen, axetilen. C. etanol, butan, etilen. D. glucozơ, etilen, vinyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dãy các chất etanol, etilen, axetilen có thể điều chế trực tiếp axetanđehit: C2H5OH + CuO —> CH3CHO + Cu + H2O (t°C) C2H4 + O2 —> CH3CHO (PdCl2, CuCl2) C2H2 + H2O —> CH3CHO (Hg2+, 80°C)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP