Hỗn hợp X gồm ankin Y và H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ankin ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ankin Y và H2 có tỷ lệ mol là 1 : 2. Dẫn 13,44 lít hỗn hợp X (đktc) qua Ni, nung nóng thu được hỗn hợp Z có tỷ khối so với H2 là 11. Dẫn hỗn hợp Z qua dung dịch Br2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy có 32 gam Br2 đã phản ứng. Công thức của ankin Y là: A. C2H2. B. C4H6. C. C3H4. D. C5H8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X (0,6 mol) gồm CnH2n-2 (0,2) và H2 (0,4) Bảo toàn liên kết pi: 0,2.2 = nBr2 + nH2 phản ứng —> nH2 phản ứng = 0,2 —> nZ = nX – nH2 phản ứng = 0,4 —> mZ = 0,4.11.2 = 8,8 Bảo toàn khối lượng —> mX = mZ —> 0,2(14n – 2) + 0,4.2 = 8,8 —> n = 3 —> C3H4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP