Để hòa tan 4 gam FexOy cần 52...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để hòa tan 4 gam Fex...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để hòa tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (d = 1,05 g/ml). Cho V lit CO (đktc) đi qua ống sứ đựng m gam FexOy đốt nóng. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử sắt oxit thành kim loại. Sau phản ứng ta thu được hỗn hợp khí A đi ra khỏi ống sứ có tỉ khối so với H2 là 17. Nếu hòa tan hết chất rắn B còn lại trong ống sứ, thấy tốn hết 50ml dung dịch H2SO4 0,5M. Nếu hoàn tan B trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được một loại muối sắt duy nhất có khối lượng nhiều hơn khối lượng chất rắn B là 3,48 gam. Giá trị của m là A. 1,60. B. 2,40. C. 3,20. D. 2,56.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 52,14.1,05.10%/36,5 = 0,15 FexOy + 2yHCl —> xFeCl2y/x + yH2O 0,075/y…….0,15 —> 56x + 16y = 4y/0,075 —> x/y = 2/3 —> Fe2O3 B gồm Fe (a) và Fe2O3 (b) —> nH2SO4 = a + 3b = 0,025 (1) B + HNO3 —> mFe(NO3)3 = 242(a + 2b) —> 242(a + 2b) – (56a + 160b) = 3,48 (2) (1)(2) —> a = 0,01 và b = 0,005 Bảo toàn Fe —> nFe2O3 ban đầu = (a + 2b)/2 = 0,01 —> m = 1,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP