Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp A gồm KMnO4 và KClO3 ta thu được chất rắn A1 và khí O2. Biết KClO3 bị phân hủy hoàn toàn theo phản ứng: 2KClO3 → 2KCl + 3O2, và KMnO4 bị phân hủy một phần theo phản ứng: 2KMnO → K2MnO4 + MnO2 + O2. Trong A1 có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% khối lượng. Trộn lượng O2 thu được ở trên với không khí theo tỉ lệ thể tích VO2 : Vkk = 1 : 3 trong một bình kín ta thu được hỗn hợp khí A2. Cho vào bình 0,528 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon thu được hỗn hợp khí A3 gồm 3 khí, trong đó CO2 chiếm 22,92% thể tích. Phần trăm khối lượng KMnO4 trong A là A. 88,3% hoặc 12,6 %. B. 87,4 hoặc 88,3%. C. 11,7% hoặc 87,4%. D. 12,6% hoặc 11,7%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = a —> n không khí = 3a Không khí gồm O2 (0,6a) và N2 (2,4a) —> nO2 tổng = 1,6a nC = 0,044. TH1: A3 gồm CO2 (0,044), O2 dư (1,6a – 0,044) và N2 (2,4a) —> %CO2 = 0,044/4a = 22,92% —> a = 0,048 TH2: A3 gồm CO2 (u), CO (v) và N2 (2,4a) nC = u + v = 0,044 nO2 = u + 0,5v = 1,6a nCO2 = u = 22,92%(0,044 + 2,4a) —> u = 0,0213; v = 0,0227; a = 0,02 nKCl = 0,012 KClO3 —> KCl + 1,5O2 0,012………0,012……0,018 mA1 = 0,894/8,132% = 11 gam mA = mA1 + mO2 = 32a + 11 Khi a = 0,048 —> %KClO3 = 0,012.122,5/(32a + 11) = 11,73% —> %KMnO4 = 88,27% Khi a = 0,02 —> %KClO3 = 0,012.122,5/(32a + 11) = 12,63% —> %KMnO4 = 87,37%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP