Để trung hòa m gam dung dịch axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để trung hòa m gam d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để trung hòa m gam dung dịch axit cacboxylic đơn chức X nồng độ 8,64% cần dùng m gam dung dịch NaOH nồng độ C%. Sau phản ứng thu được dung dịch chứa chất tan có nồng độ 5,64%. Công thức của X và giá trị của C tương ứng là: A. CH3-COOH và 5,76. B. HCOOH và 7,5. C. CH3-CH2-COOH và 4,6. D. CH2=CH-COOH và 4,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn m = 100 gam —> mRCOOH = 8,64 gam —> nRCOONa = nRCOOH = 8,64/MX mdd muối = mddX + mddNaOH = 200 gam C%RCOONa = (MX + 22).(8,64/MX)/200 = 5,64% —> MX = 72: CH2=CH-COOH nNaOH = nC2H3COOH = 0,12 —> C%NaOH = 4,8%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP