Điện phân 100 ml dung dịch Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 100 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 2M với điện cực trơ trong t giây, cường độ dòng điện không đổi 1,93A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dich Y và khí Z. Cho 16,8 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 15,99 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là A. 6000 B. 5000 C. 3610 D. 4820.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 bị điện phân = x Dung dịch Y chứa nHNO3 = 2x và nCu(NO3)2 dư = 0,2 – x nNO = nH+/4 = 0,5x Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 2nCu2+ dư + 3nNO —> nFe phản ứng = 0,2 – 0,25x —> 16,8 – 56(0,2 – 0,25x) + 64(0,2 – x) = 15,99 —> x = 0,0482 —> ne = 2x = It/F —> t = 4820s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP