Tỷ khối của một hỗn hợp khí gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tỷ khối của một hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tỷ khối của một hỗn hợp khí (gồm 2 hidrocacbon mạch hở) so với hidro là 17. Ở điều kiện tiêu chuẩn, trong bóng tối, 400 ml hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 71,4 cm3 dung dịch brom 0,2 M. Sau phản ứng thể tích khí còn lại là 240 cm3. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là: A. C2H2 và C3H8 B. CH4 và C4H6 C. C2H6 và C3H6 D. C2H6 và C3H4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
V ankan = 240 cm3 —> V hiđrocacbon không no = 160 cm3 nBr2 = 0,01428 Tỉ lệ nHiđrocacbon không no : nBr2 = (160/22,4) : 0,01428 = 1 : 2 —> Dạng CmH2m-2 M = [240(14n + 2) + 160(14m – 2)]/400 = 17.2 —> 3n + 2m = 12 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 2 và m = 3 là nghiệm duy nhất. —> C2H6 và C3H4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP