Điện phân 100ml dung dịch chứa: FeCl3 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 100ml dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 100ml dung dịch chứa: FeCl3 1M, FeCl2 2M, CuCl2 1M và HCl 2M với điện cực trơ, màng ngăn xốp, I = 5A trong 2 giờ 40 phút 50 giây thì ở catot tăng m gam. Giả thiết rằng toàn bộ kim loại thoát ra đều bám vào catot. Giá trị của m là A. 5,6. B. 6,4. C. 2,8 D. 12.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,5 Tại catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,1………0,1 Cu2+ + 2e —> Cu 0,1………0,2……0,1 2H+ + 2e —> H2 0,2……..0,2 m catot tăng = mCu = 6,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP