Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm các ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở: ancol A, axit cacboxylic B và este E được tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần 0,135 mol O2, sinh ra 0,11 mol CO2. Cho m gam M vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan F và một ancol. Nung lượng F trên với CaO trong bình kín không có khí, thu được p gam chất khí. Đun nóng lượng ancol trên với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được 0,025 mol anken. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận xét nào sau đây là đúng ? A. Chất rắn F có khối lượng là 3,53 gam. B. Tổng phân tử khối của A và B là 92. C. Giá trị của m là 2,95. D. p có giá trị là 0,32.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm A (a mol), B (b mol) và E (e mol) a = nH2O – nCO2 —> nH2O = a + 0,11 Bảo toàn O: a + 2(b + e) + 0,135.2 = 0,11.2 + a + 0,11 —> b + e = 0,03 nAnken = nAncol tổng = a + e = 0,025 Đặt n, m là số C của axit và ancol. nC = 0,03n + 0,025m = 0,11 —> 6n + 5m = 22 Do n ≥ 1, m ≥ 2 nên n = m = 2 là nghiệm duy nhất. A là C2H5OH, B là CH3COOH và E là CH3COOC2H5. nNaOH = 0,05 —> Dung dịch Y chứa CH3COONa (0,03) và NaOH dư (0,02) —> mF = 3,26: A sai MA + MB = 46 + 60 = 106: B sai CH3COONa + NaOH —> CH4 + Na2CO3 —> mCH4 = p = 0,32 (D đúng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP