Đốt cháy hoàn toàn 2 92 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 2,92 gam hỗn hợp X gồm hai ankan A, B thu được 0,2 mol CO2. Biết tỉ lệ số mol A : B = 2 : 7. Công thức phân tử của A, B lần lượt là: A. C2H6 và C5H12 B. CH4 và C4H10 C. C2H6 và C7H16 D. CH4 và C5H12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CnH2n+2 (x mol) CnH2n+2 + (1,5n + 0,5)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O mX = x(14n + 2) = 2,92 nCO2 = nx = 0,2 —> x = 0,06 —> nA = 2/150 và nB = 7/150 Đặt a, b là số C của A, B —> nCO2 = 2a/150 + 7b/150 = 0,2 —> 2a + 7b = 30 —> a = 1 và b = 4 là nghiệm phù hợp. A là CH4, B là C4H10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP