Hòa tan hết một hỗn hợp Q 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết một hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết một hỗn hợp Q (0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO) vào một dung dịch hỗn hợp HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y (trong đó chỉ chứa muối sắt III và muối đồng II) và khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa duy nhất của N). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y nhận giá trị là: A. 368,1 gam B. 423,2 gam C. 497,5 gam D. 533,7 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi Q thành Fe (2,3), Cu (0,4) và O (2,8) Bảo toàn electron: 3nFe + 2nCu = 2nO + 3nNO —> nNO = 0,7 —> nH+ = 4nNO + 2nO = 8,4 nHCl = 3,7V và nHNO3 = 4,7V —> nH+ = 8,4V = 8,4 —> V = 1 Muối chứa Fe3+ (2,3), Cu2+ (0,4), Cl- (3,7) và NO3- (4,7 – 0,7 = 4) —> m muối = 533,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP