Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dủng 1,43 mol O2, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,49 mol. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 24,34 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Đốt cháy hoàn Y cần dùng 0,93 mol O2. Phần trăm khối lượng este đơn chức có khối lượng phân tử nhỏ hơn là: A. 25,75% B. 15,25% C. 45,00% D. 30,25%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X —> nCO2 = a, nH2O = b. Đặt nNaOH = c —> a – b = 0,49 (1) Bảo toàn O —> 2c + 1,43.2 = 2a + b (2) Y no, đơn chức nên nY = c và nCO2 (đốt Y) = 0,93/1,5 = 0,62 nY = nH2O (đốt Y) – nCO2 (đốt Y) —> nH2O (đốt Y) = c + 0,62 mY = mC + mH + mO = 0,62.12 + 2(c + 0,62) + 16c = 18c + 8,68 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mZ + mY ⇔ (12a + 2b + 16.2c) + 40c = 24,34 + (18c + 8,68) (3) (1)(2)(3) —> a = 1,31; b = 0,82; c = 0,29 —> mY = 18c + 8,68 = 13,9 —> MY = 47,93 —> Y gồm C2H5OH (0,25) và C3H7OH (0,04) X gồm este đơn (tổng u mol) và este đôi (v mol) nX = u + v = 0,2 nNaOH = u + 2v = 0,29 —> u = 0,11 và v = 0,09 —> Z gồm ACOONa (0,11) và B(COONa)2 (0,09) mZ = 0,11(A + 67) + 0,09(B + 134) = 24,34 —> 11A + 9B = 491 —> A = 25 và B = 24 là nghiệm duy nhất. Z gồm CH≡C-COONa (0,11) và C2(COONa)2 (0,09) X gồm: CH≡C-COO-C3H7 (0,04) CH≡C-COOC2H5 (0,11 – 0,04 = 0,07) C2(COOC2H5)2 (0,09) —> %CH≡C-COOC2H5 = 25,75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP