Đốt cháy hoàn toàn a mol triglyxerit thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn a mol triglyxerit thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 4a. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 1 kg X thu được chất hữu cơ Y. Lấy toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được muối natri stearat duy nhất và m gam glyxerol. Giá trị gần đúng của m là? A. 103,8 B. 103,4 C. 104,5 D. 104,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a = (x – y)/4 —> X có k = 5 —> Mỗi phân tử X cộng 2H2. X + 2H2 —> Y Y là (C17H35COO)3C3H5 hay C57H110O6 —> X là C57H106O6 —> nC3H5(OH)3 = nX = 1000/886 —> m = 103,837

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP