Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon cùng thuộc dãy đồng đẳng của benzen và liên tiếp nhau thu được mCO2 : mH2O = 704 : 153. Vậy công thức phân tử của hai hiđrocacbon trong hỗn hợp X lúc đầu là A. C6H6 và C7H8. B. C7H8 và C8H10. C. C8H10 và C9H12. D. C9H12 và C10H14.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn mCO2 = 704 và mH2O = 153 —> nCO2 = 16 và nH2O = 8,5 X có dạng CnH2n-6 —> nX = (nCO2 – nH2O)/3 = 2,5 —> Số C = nCO2/nX = 6,4 —> X gồm C6H6 và C7H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP