Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O2, thu được 4,032 lít CO2 và 3,24 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phả ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muốn Y và b mol muối Z (MY > MZ ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a : b là: A. 2 : 3 B. 3 : 2 C. 2 : 1 D. 1 : 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO2 = 0,21; nCO2 = 0,18; nH2O = 0,18 —> X no, đơn chức, mạch hở Bảo toàn O —> nX = 0,06 Bảo toàn khối lượng —> mX = 4,44 —> MX = 74 —> C3H6O2 —> HCOOC2H5 (b mol) và CH3COOCH3 (a mol) nX = a + b = 0,06 nKOH = 0,11 —> Chất rắn gồm HCOOK (b), CH3COOK (a) và KOH dư (0,11 – 0,06 = 0,05) m rắn = 84b + 98a + 0,05.56 = 7,98 —> b = 0,05 và a = 0,01 —> a : b = 1 : 5

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP