Nung m gam hỗn hợp X gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu, Zn, Mg, MgCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi thì thấy lượng chất rắn giảm 9,36 gam. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch Z chứa NaNO3 b (mol) và HCl 6b (mol) thì thu được dung dịch A chỉ chứa (m + 34,99) gam muối trung hòa và hỗn hợp khí T gồm NO và CO2 có tỉ khối so với khí He là 10. b có giá trị gần nhất là? A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi nung ngoài không khí, X phản ứng với u mol O2 và thoát ra v mol CO2 —> 32u – 44v = -9,36 (1) Hỗn hợp T gồm NO và CO2 (v mol) mT = 30nNO + 44v = 10.4(nNO + v) —> nNO = 0,4v Đặt nNH4+ = a Bảo toàn H —> nHCl = 4nNH4+ + 2nH2O —> nH2O = 3b – 2a Bảo toàn electron: 4u = 0,4v.3 + 8a (2) nH+ = 6b = 4.0,4v + 10a + 2v (3) Bảo toàn khối lượng: m + 85b + 36,5.6b = m + 34,99 + 30.0,4v + 44v + 18(3b – 2a) (4) (1)(2)(3)(4) —> u = 0,12; v = 0,3; a = 0,015 và b = 0,205

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP