Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ, tinh bột và tetrapeptit (được tạo thành từ Gly, Ala và 1 gốc Glu) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng đựng nước vôi trong dư thấy xuất hiện 360 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 143,1 gam. Mặt khác cũng cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp Y gồm NaOH 1,25M và KOH 1,25M thu được 26,8 gam hỗn hợp muối Z. Giá trị của m gần nhất với? A. 104 gam. B. 103 gam. C. 102 gam. D. 101 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 3,6 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -143,1 —> nH2O = 3,25 nNaOH = nKOH = 0,125 —> nOH- = 0,25 —> nTetrapeptit = nOH-/5 = 0,05 Quy đổi tetrapeptit thành C2H3ON (0,05.4 = 0,2), CH2 (a), H2O (0,05) và CO2 (0,05) m muối = 0,2.57 + 14a + 0,05.44 + 0,125(40 + 56) – 0,05.18 = 26,8 —> a = 0,15 Quy đổi cacbohyđrat thành C (u) và H2O (v) Bảo toàn C —> u + 0,2.2 + 0,15 + 0,05 = 3,6 Bảo toàn H —> v + 0,2.1,5 + 0,15 + 0,05 = 3,25 —> u = 3 và v = 2,75 —> mX = 12u + 18v + mTetrapeptit = 102,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP