Hỗn hợp Q chứa a mol đipeptit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Q chứa a mol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Q chứa a mol đipeptit X và b mol tripeptit Y (đều no, do các aminoaxit no, mạch hở, có 1 nhóm NH2 tạo nên, với a : b = 2 : 3). Biết m gam Q tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch NaOH 1M, thu được muối của aminoaxit R; 2,91 gam muối của Gly; 8,88 gam muối của Ala. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam Q thì thể tích CO2 thu được là 8,96 lít (đktc). Giá trị của m là A. 9,68 B. 10,55. C. 10,37 D. 10,87

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlyNa = 0,03 và nAlaNa = 0,08 —> nGly : nAla = 3 : 8 2X + 3Y —> Q’ + 4H2O (*) —> Q’ có 2.2 + 3.3 = 13 mắt xích, trong đó có 3 mắt xích Gly, 8 mắt xích Ala —> Còn lại 2 mắt xích R —> nR = 0,02 nNa trong muối của R = 0,15 – 0,03 – 0,08 = 0,04 —> R có 2 nhóm -COOH —> NH2-A(COONa)2 (0,02 mol, n nguyên tử C) nC = 0,02n + 0,03.2 + 0,08.3 = 0,4 —> n = 5: Glu Q’ là (Gly)3(Ala)8(Glu)2 (0,01 mol) (*) —> nH2O = 0,04 Bảo toàn khối lượng —> m = mQ’ + mH2O = 10,87

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP