Đun nóng 0 09 mol hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,09 mol hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,09 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X và Y mạch hở cần vừa đủ 120 ml KOH 2M thu được hỗn hợp Z chứa 3 muối của Gly, Ala và Val (trong đó muối của Ala chiếm 50,7 % về khối lượng), biết số nhóm peptit trong X nhiều hơn Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A cần dùng 14,364 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 31,68 gam. Phần trăm về khối lượng của Y trong A gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 33% B. 71% C. 22% D. 28%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi A thành: C2H3ON: 0,24 mol (Tính theo nKOH) CH2: a mol H2O: 0,09 mol mA/nO2 = (0,24.57 + 14a + 18.0,09)/(0,24.2,25 + 1,5a) = 13,68/0,64125 —> a = 0,21 Đặt x, y, z là số mol các muối GlyK, AlaK và ValK nN = x + y + z = 0,24 nC = 2x + 3y + 5z = 0,24.2 + a m muối = mC2H3ON + mCH2 + mKOH = 30,06 —> nAlaK = y = 0,12 —> x = 0,09; y = 0,12 và z = 0,12 Số N = 0,24/0,09 = 2,67 —> X là dipeptit Không đủ dữ kiện để xác định Y.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP