Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho a mol Mg vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3. (2) Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch chứa 3a mol HNO3, thu khí NO là sản phẩm khử duy nhất. (3) Cho a mol Fe vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3. (4) Sục a mol khí CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. (5) Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3. Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là. A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) nMg = a và nFe3+ = 2a —> Vừa đủ để tạo ra Mg2+ và Fe2+ (2) nHNO3 = 3a —> nNO max = 3a/4 —> ne nhận max = 2,25a nFe = a —> 2a < ne nhường < 3a Dễ thấy 2a < 2,25a < 3a nên sản phẩm tạo 2 muối Fe3+ và Fe2+ (3) nFe = a và nAg+ = 3a —> Chỉ có muối Fe3+ (4) nCO2 = nCa(OH)2 = a —> Chỉ có muối CaCO3 (5) nNaOH = 3nAl(OH)3 —> Chỉ có muối NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP