Đun nóng 0 4 mol hỗn hợp E...

Peptit - Protein Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều
mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của
glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác đốt cháy m gam E
trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng hói lượng của CO2 và
nước là 78,28 gam. Giá trị m gần nhất với:
A.50 B.40 C.45 D.35

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức của E

Khi đốt cháy 1 mol E:
mE = 1,25.75 + 89 + 0,5.117 – (1,25 + 1 + 0,5 -1).18 = 209,75g

E cháy; BTNT C,H:


Xét trong m gam E:
Vì tỉ lệ mol của các aminoaxit thành phần trong E là không đổi.

Þ Chọn đáp án D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP