Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở...

Peptit - Protein Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công công thức CxH...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công công thức CxHy N5O6 và hợp chất
B có công thức phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,18 mol X tác dụng vừa đủ với 0,42 mol NaOH
chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etyic và a mol muối của Glyxin, b mol muối

của alamin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 82,65 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu
được N2 và 193,95 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị a:b gần nhất với
A.1,52 B.5,2 C.1,3 D.2,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong phản ứng thủy phân:
CTTQ của A CnxH2nx+2-nOn+1Nn (n=5)=>A: C5xH10x-3N5O6: x mol
B là este của aminoaxit => CTCT của B: H2NCH2COOC2H5: y mol(thuy phan)----->Gly:y +C2H5OH


Vậy nB = 2.nA
Trong phản ứng cháy:
A: C5xH10x-3N5 O6 : t mol
B: C4H9N O2 : 2t mol
(80n + 163)t + 206t = 82,65 (1)
44(5xt + 8t) + 18[95xt - 1,5t) + 9t] = 193,95 (2)
=> xt = 0,195; t = 0,075 => x = 2,6 tỉ lệ mắt xích:

Chọn đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP