Đun nóng 4 63 gam hôn hợp X...

Peptit - Protein Đun nóng 4,63 gam hôn hợp X gồm ba peptit mạch hở vớ...

0
Peptit - Protein

Đun nóng 4,63 gam hôn hợp X gồm ba peptit mạch hở với dung dịch KOH
(vừa đủ). Khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 8,19 gam muối khan của
các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2
(đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau phản ứng
thu được m gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 21,87 gam. Giá trị của m
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 35,0 B. 27,5 C. 32,5 D. 30,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chú ý: bài không cho a.a no nên ta phải làm như sau:
Đặt peptit: CxHyNnOn+1: a mol; n-peptit + nKOH ---------> muối + H2O
4,63 na.56 8,19 a.18


Chọn đáp án C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP