Dung dịch X chứa 0 15 mol Fe3+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa 0,1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa 0,15 mol Fe3+; x mol Al3+; 0,25 mol SO42- và y mol Cl-. Cho 710 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thu được 92,24 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là: A. 0,23 và 0,64. B. 0,5 và 0,45. C. 0,3 và 0,85. D. 0,3 và 0,45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,71 —> nBa2+ = 0,71 và nOH- = 1,42 Ba2+ + SO42- —> BaSO4 0,71……0,25……. ⇒ 0,25 Fe3+ + 3OH- —> Fe(OH)3 0,15…….0,45….. ⇒ 0,15 nOH- còn lại = 1,42 – 0,45 = 0,97 —> nAl(OH)3 = (92,24 – 0,25.233 – 0,15.107)/78 = 0,23 Dễ thấy nOH- = 0,97 > 3nAl(OH)3 nên kết tủa đã tan trở lại một phần. nOH- = 0,97 = 4x – 0,23 —> x = 0,3 Bảo toàn điện tích cho X —> y = 0,85

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP