During the five- decade history the Asian Games...

Ngữ Pháp và Từ Vựng During the five- decade history the Asian Games h...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.
A. holding at B. holding back C. holding to D. holding by

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: holding by/ at/ to = ủng hộ, tiếp tục cho ai làm gì

holding back = prevent sb from doing st = ngăn cản ai làm gì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP