Este X có công thức phân tử là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 50 gam X trong 500 ml dung dịch KOH 3M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 111 gam chất rắn khan. Vậy tên gọi của X là A. etyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. anlyl axetat. D. vinyl propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,5 và nKOH = 1,5 —> Chất rắn gồm RCOOK (0,5) và KOH dư (1) m rắn = 0,5(R + 83) + 56.1 = 111 —> R = 27: CH2=CH- —> X là CH2=CH-COOC2H5 (etyl acrylat)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP