Este X đơn chức mạch hở trong đó...

Chương 1: Este - Lipit Este X đơn chức, mạch hở; trong đó oxi chiếm 3...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X đơn chức, mạch hở; trong đó oxi chiếm 37,209% khối lượng. Thủy phàn hoàn toàn X trong môi trường axit, thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X đơn chức nên X có 2O

%O= 32/MX= 37,209%

Vậy MX= 86 (C4H6O2)

Thủy phân X thu được axit và ancol

Vậy các trường hợp có thể của X là

HCOOCH2-CH=CH2

C2H3COOCH3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP