Este X đơn chức tác dụng với NaOH...

Chương 1: Este - Lipit Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H5O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO nung nóng thu được anđehit Y2. Y2 tác dụng với AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y2. Vậy tên gọi của X làA. etyl propionat.B. metyl propionat.C. metyl axetat.D. propyl propionat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

rcoor1 + naoh → rcoona + r1oh

r1oh + cuo → rcho + agno3 + nh3 → 4ag

.=>y2 là hcho.

=>y1 là ch3oh.

c3h5o2na là muối ch3ch2coona

vậy x là ch3ch2cooch3. đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP