Este X hai chức mạch hở tạo bởi...

Chương 1: Este - Lipit Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam. Giá trị của a là A. 13,20. B. 20,60. C. 12,36. D. 10,68.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hai ancol là C3H5(OH)3 và C3H6(OH)2

Trong E có x mol X và y mol Y

TN2 x + y = 0,16 2x + 3y = 0,42 => x = 0,06 và y = 0,1

TN1 có 0,6b mol X và b mol Y và c mol H2O

Bảo toàn O : 0,6b.4 + 6b + 0,5.2 = 0,45.2 + c

=> 8,4b –c = - 0,1

Bảo toàn pi : c + 0,6b.2 + b.6 = 0,45 + 0,6b + b

=> 5,6b + c = 0,45 => b = 0,025 và c = 0,31 =>nE = 0,04 => nO (E) = 0,21

m1 (E) = 0,45.12 + 0,31.2 + 0,21.16 = 9,38

=> m2 (E) = 9,38.4 = 37,52

TN2 m muối = 37,52 + 0,42.40 – 0,06.76 – 0,1.92 = 40,56

Gọi công thức muối no là R1COONa và muối không no là R2COONa

m muối = 0,12 (R1 + 67) + 0,3(R2 + 67) = 40,56 0,12R1 + 0,3R2 = 12,42

Nghiệm phù hợp là R2 = 27 và R1 = 36 (là trung bình cộng của 29 và 43)

Giá trị a = 0,12 (36 + 67) = 12,36

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Chỗ bảo toàn O với bảo toàn pi e không hiểu ạ?

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP