Hòa tan 0 24 mol FeCl3 và 0...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào 0,4 mol dung dịch H2SO4 được dung dịch A. Thêm 2,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B. Khối lượng của B là :

A. 15,60 gam. B. 25,68 gam. C. 41,28 gam. D. 50,64 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

H + + OH – → H2O

0,8 0,8

Fe 3+ + 3OH – → Fe(OH)3

0,24 0,72

0 0,24

Al 3+ + 3OH – → Al(OH)3

0,32 0,96

0 0,32

⇒ OH – còn 2,6 – (0,8 + 0,72 + 0,96) = 0,12 (mol)

Al(OH)3 + OH – → Al(OH)4 –

0,32 0,12

0,12 0,12

0,2 0

⇒ mkết tủa = (0,24 × 107) + (0,2 × 78) = 41,28 (gam)

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP