Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, FeO, CuO cần dùng 2 lít dung dịch HNO3 0,35M thu được dung dịch Y chỉ chứa muối nitrat (không có ion Fe2+) và 3,36 lit khí NO (đktc – sp khử duy nhất). Mặt khác, cho X tác dụng hết với dung dịch HCl (vừa đủ), thêm AgNO3 (dư) vào hỗn hợp phản ứng, thu được 77,505 gam chất rắn. Tổng khối lượng của oxit kim loại trong X là m gam. Giá trị của m gần nhất với: A. 3,8 B. 1,6 C. 3,6 D. 2,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 0,7 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,05 X với HCl —> nH2O = 0,05 và nH2 = x —> nAgCl = nCl- = 2x + 0,1 Bảo toàn electron: 3nNO = 2x + nAg —> nAg = 0,45 – 2x (Vế trái: HNO3 đứa X lên max = Vế phải: H+ và Ag+ đứa X lên max) m↓ = 143,5(2x + 0,1) + 108(0,45 – 2x) = 77,505 —> x = 0,205 nFeO = ne chênh lệch = 3nNO – 2nH2 = 0,04 —> nCuO = nO – 0,04 = 0,01 —> m oxit = 3,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP