Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào 1 lit dung dịch hỗn hợp chứa a mol HCl và b mol H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Thêm từ từ tới dư dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X cho tời khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị Giá trị của m, a, b là? Quang Duc trả lời 09.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nAl = c Quan sát đồ thị ta thấy có 5 đoạn. Tính từ gốc tọa độ: Đoạn 1: Ba(OH)2 trung hòa H2SO4 dư —> nH2SO4 dư = 0,1 Bảo toàn điện tích: 3c = a + 2(b – 0,1) (1) Đoạn 2: Ba(OH)2 tác dụng với Al2(SO4)3 Đoạn 3: Ba(OH)2 tác dụng với AlCl3 m↓ max = 233b + 78c = 96,38 (2) Đoạn 4: Ba(OH)2 hòa tan hết Al(OH)3 Kết thúc đoạn 4 thì m↓ = mBaSO4 = 233b Đoạn 5: Không còn phản ứng gì Quay lại đoạn 2, ta xét điểm có hoành độ 296,21 và tung độ 233b. nBa(OH)2 = 0,29621 mol —> nBaSO4 = 0,29621 nAl(OH)3 = (0,29621.2 – 0,1.2)/3 = 0,13081 Vậy 233b = 0,29621.233 + 0,13081.78 —> b = 0,34 Kết hợp (1)(2) —> a = 0,18 và c = 0,22 —> mAl = 5,94

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP