Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 2. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 52,5 gam Glyxin và 71,2 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 10. Giá trị của m là? A. 103,9. B. 101,74. C. 100,3. D. 96,7.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGly = 0,7 và nAla = 0,8 —> Gly : Ala = 7 : 8 X + Y + 2Z → [(Gly)7(Ala)8]k + 3H2O Gọi x, y, z là số liên kết peptit trong X, Y, Z —> x + y + z < 10 và x > z —> max(x + y + 2z + 3) = 15 (Max tại x = 5, y = 1 và z = 3) —> 15k – 1 ≤ 15 —> k = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy: X + Y + 2Z → (Gly)7(Ala)8 + 3H2O ……………………….0,1…………..0,3 —> mA = m(Gly)7(Ala)8 + mH2O = 103,9

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP