Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Glu, Ala-Gly và Glu-Glu-Ala-Gly-Glu. Trong E nguyên tố nitơ chiếm 14,433% về khối lượng. Cho 0,1 mol E tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 46,00. B. 59,00. C. 67,00. D. 72,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
E có dạng chung là (Gly)(Ala)(Glu)x —> %N = 14(x + 2)/(129x + 146) = 14,433% —> x = 1,5 (Gly)(Ala)(Glu)x + (2x + 2)NaOH —> Muối + (x + 1)H2O mE = 0,1(129x + 146) = 33,95 nNaOH = 0,1(2x + 2) = 0,5 nH2O = 0,1(x + 1) = 0,25 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 49,45

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP