Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z (trong đó X và Y có cùng số nguyên tử cacbon). Thuỷ phân hoàn toàn 40,8 gam E với dung dịch NaOH 8% (vừa đủ), thu được 300,8 gam dung dịch T gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Cô cạn T thu được 58,0 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cũng như Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là a mol. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là. A. 25,3%. B. 23,2%. C. 20,1%. D. 22,2%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (u), CH2 (v) và H2O (e) mE = 57u + 14v + 18e = 40,8 (1) m muối = 57u + 14v + 40u = 58 (2) nNaOH = u —> mddNaOH = 500u —> 40,8 + 500u = 300,8 (3) (1)(2)(3) —> u = 0,52; v = 0,54; e = 0,2 Đốt Y —> nCO2 – nH2O = 0,5nY = a Đốt Z —> nCO2 – nH2O = nZ = a —> 0,5nY = nZ Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z: nE = x + y + z = e = 0,2 nN = 2x + 3y + 4z = u = 0,52 và 0,5y = z —> x = 0,11; y = 0,06; z = 0,03 X, Y có cùng n nguyên tử C và Z có m nguyên tử C. —> nC = 0,11n + 0,06n + 0,03m = 2u + v —> 17n + 3m = 158 —> n = 7 và m = 13 là nghiệm duy nhất. E chứa: X là Gly-Val: 0,11 Y là (Gly)2Ala: 0,06 Z là (Gly)(Ala)2(Val): 0,03 —> %Z = 23,2%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP