Hỗn hợp X gồm một đipeptit một tripeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một đi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một đipeptit, một tripeptit và một pentapeptit (đều mạch hở) được tạo bởi từ glyxin, alanin và valin; trong X tỉ lệ mO : mN = 212 : 133. Đun nóng 51,8 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 76,8 gam muối. Nếu đun nóng 51,8 gam X với dung dịch HCl dư, thu được 87,82 gam muối. Biết rằng trong X, đipeptit chiếm 2/3 số mol hỗn hợp. Phần trăm khối lượng của pentapeptit có trong hỗn hợp X là A. 21,6%. B. 24,0%. C. 23,2%. D. 20,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mO : mN = 212 : 133 —> nO : nN = 53 : 38 Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 51,8 m muối = 57a + 14b + 40a = 76,8 và 38(a + c) = 53a —> a = 0,76; b = 0,22 và c = 0,3 Đặt x, y, z là số mol đipeptit, tripeptit và pentapeptit. nX = x + y + z = 0,3 nN = 2x + 3y + 5z = 0,76 và x = 2.0,3/3 —> x = 0,2; y = 0,07 và z = 0,03 Đặt n, m, p là số C của đipeptit, tripeptit và pentapeptit. —> nC = 0,2n + 0,07m + 0,03p = 2a + b —> 20n + 7m + 3p = 174 Do n ≥ 4, m ≥ 6 và p ≥ 10 nên n = 4, m = 7 và p = 15 là nghiệm duy nhất. —> Pentapeptit là C15H27N5O6 (0,03 mol) —> %C15H27N5O6 = 21,6%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP