Hỗn hợp E chứa các hợp chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa các h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa các hợp chất hữu cơ đều mạch hở gồm amin X (CnH2n+3N), amino axit Y (CmH2m+1O2N) và este của Y với ancol no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol E cần dùng 0,4275 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch bình tăng 19,71 gam. Mặt khác lấy 0,15 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,07 gam phần hơi gồm hai hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon và phần rắn có khối lượng m gam. Giá trị của m là A. 7,42 B. 6,46 C. 6,1 D. 7,06

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CnH2n+3N (a mol) Y và este của Y có công thức chung là CmH2m+1NO2 (b mol) nE = a + b = 0,15 nO2 = a(1,5n + 0,75) + b(1,5m – 0,75) = 0,4275 mCO2 + mH2O = 44(na + mb) + 18(na + 1,5a + mb + 0,5b) = 19,71 —> a = 0,09; b = 0,06; na + mb = 0,27 —> 3n + 2m = 9 Do n ≥ 1 và m > 2 —> n = 1, m = 3 là nghiệm duy nhất. E gồm CH3NH2 (0,09), Ala (u mol) và Gly-CH3 (v mol) —> u + v = 0,06 E + KOH —> Phần rắn gồm AlaK (u) và GlyK (v); phần hơi gồm CH3NH2 (0,09) và CH3OH (v) m hơi = 0,09.31 + 32v = 4,07 —> u = 0,02 và v = 0,04 —> m rắn = 7,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP