Hỗn hợp E gồm ba peptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm ba peptit X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ) có tổng số nguyên tử oxi bằng 11, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 29,22 gam E cần dùng 1,125 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Nếu đun nóng 29,22 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 42,42 gam hỗn hợp gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp muối là: A. 7,85%. B. 13,11%. C. 10,47%. D. 9,83%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mE = 57a + 14b + 18c = 29,22 nO2 = 2,25a + 1,5b = 1,125 m muối = 57a + 14b + 40a = 42,42 —> a = 0,42; b = 0,12; c = 0,2 Số N = a/c = 2,1 —> X là dipeptit Tổng O = 11 —> Tổng N = 8 Do Y, Z cùng C và MY < MZ nên Y phải có ít N hơn Z —> Y là dipeptit và Z là tetrapeptit n(X, Y) = u và nZ = v —> nN = 2u + 4v = 0,42 nE = u + v = 0,2 —> u = 0,19 và v = 0,01 TH1: X (x mol), Y là Val-Val (y mol) và Z là (Gly)2(Ala)2 (0,01 mol) —> x + y = 0,19 Số C của X, Y = (2a + b – 0,01.10)/0,19 = 4,53 —> X là Gly-Gly —> nC = 4x + 10y + 0,01.10 = 2a + b —> x = 13/75 và y = 1/60 TH2: X (x mol), Y là Val-Ala (y mol) và Z là (Gly)4 (0,01 mol) —> x + y = 0,19 Số C của X, Y = (2a + b – 0,01.8)/0,19 = 4,63 —> X là Gly-Gly —> nC = 4x + 8y + 0,01.8 = 2a + b —> x = 0,16 và y = 0,03 —> nAlaNa = 0,03 —> %AlaNa = 7,85%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP