Hỗn hợp X chứa một peptit Y mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một p...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một peptit Y mạch hở và một este mạch hở của a-amino axit. Đun nóng 17,25 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic có khối lượng là 3,22 gam và hỗn hợp Z gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,7125 mol O2, thu được Na2CO3 và 1,14 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2. Phần trăm khối lượng muối của alanin trong hỗn hợp Z là. A. 36,8%. B. 42,1% C. 47,4%. D. 52,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Z có dạng CnH2nNO2Na (z mol) 2CnH2nNO2Na + (3n – 1,5)O2 —> (2n – 1)CO2 + 2nH2O + Na2CO3 + N2 nO2 = z(3n – 1,5)/2 = 0,7125 nCO2 + nH2O + nN2 = z(2n – 1 + 2n + 1)/2 = 1,14 —> n = 3 và z = 0,19 —> mZ = 21,09 Bảo toàn khối lượng: 17,25 + 40.0,19 = 21,09 + 3,22 + mH2O —> nH2O = 0,03 —> nPeptit = 0,03 nC2H5OH = 0,07 —> nEste = 0,07 Đặt p, e là số C của peptit và este. —> nC = 0,03p + 0,07e = nz + 0,07.2 —> 3p + 7e = 71 Do e chỉ lấy các giá trị 4, 5, 7 —> e = 5 và p = 12 là nghiệm duy nhất. Số N của peptit = (z – 0,07)/0,03 = 4 —> Este là Ala-C2H5 (0,07) và peptit là (Gly)2(Ala)(Val) (0,03) —> nAlaNa = 0,1 —> %AlaNa = 52,63%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP