Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặt khác thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hớn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly : Ala trong X là: A. 3:1. B. 3:2. C. 2:1. D. 4:1. nguyenkimnguyen trả lời 22.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt E cần nO2 = 0,7 Đốt muối cần nO2 = 0,625 Phần O2 chênh lệch (0,075 mol) chính là phần đủ để đốt cháy CH3OH do phản ứng thủy phân sinh ra. CH3OH + 1,5O2 —> CO2 + 2H2O 0,05………0,075 Vậy các muối gôm: CnH2nO2NNa (a mol) CmH2m-1O2Na (b mol) 2CnH2nO2NNa + (3n – 1,5)O2 —> (2n – 1)CO2 + 2nH2O + Na2CO3 + N2 2CmH2m-1O2Na + (3m – 2)O2 —> (2m – 1)CO2 + (2m – 1)H2O + Na2CO3 nO2 = a(3n – 1,5)/2 + b(3m – 2)/2 = 0,625 —> 3(na + mb) – 1,5a – 2b = 1,25 (1) nCO2 = a(2n – 1)/2 + b(2m – 1)/2 = 0,425 —> 2(na + mb) – a – b = 0,85 (2) m muối = a(14n + 69) + b(14m + 54) = 24,2 —> 14(na + mb) + 69a + 54b = 24,2 (3) Giải hệ (1)(2)(3): na + mb = 0,55 (4) a = 0,2 b = 0,05 (4) —> 4n + m = 11 Do 2 < n < 3, m ≥ 1 nên có các cặp nghiệm: m = 1, n = 2,5 —> nGly = nAla —> Loại m = 2, n = 2,25 —> nGly : nAla = 3 : 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP