Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit thu được hỗn hợp glixerol, axit oleic và axit linoleic trong đó a mol glixerol. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 362,7 gam H2O. Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với 4,625a mol brom. Giá trị của m là: A. 348,6 B. 312,8 C. 364,2 D. 352,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nC3H5(OH)3 = a —> k = nBr2/nX + 3 = 7,625 Số C của X = n = 18.3 + 3 = 57 X có dạng: CnH2n+2-2kO6 —> nH2O = a(n + 1 – k) = 20,15 —> a = 0,4 —> mX = a(14n + 98 – 2k) = 352,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP