Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ba(NO3)2. (b) Sục khí NO2 vào dung dịch KOH. (c) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na2SiO3. (d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2. (e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3. (f) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 3 B. 6 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Na2CO3 + Ba(NO3)2 —> BaCO3 + NaNO3 (b) NO2 + KOH —> KNO3 + KNO2 + H2O (c) CO2 dư + H2O + Na2SiO3 —> NaHCO3 + SiO2 (d) CO2 dư + Ca(OH)3 —> Ca(HCO3)2 (e) NH3 + H2O + Al2(SO4)3 —> Al(OH)3 + (NH4)2SO4 (f) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP