Hỗn hợp gồm các este đơn chức no...

Chương 1: Este - Lipit Hỗn hợp gồm các este, đơn chức, no có công thứ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hỗn hợp gồm các este, đơn chức, no có công thức phân tử C4H8O2 và C5H10O2 khi thủy phân trong môi trường kiềm thì thu được tối đa 6 ancol khác nhau và một muối duy nhất. Vậy muối đó là:A. CH3COONa.B. HCOONa.C. C3H7COONa.D. C2H5COONa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta thấy, nếu axit có 2c (ch3cooh)

c4h8o2 sẽ tạo thành từ ancol là c2h5oh (1 đồng phân)

c5h10o2 tạo ra từ ancol là c3h7oh (có 2 đồng phân)

nếu số c của axit tăng lên thì số đồng phân sẽ tiếp tục giảm

như vậy, axit phải có 1c (hcooh)

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP