Hỗn hợp T gồm 3 este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm 3 este mạch hở, được tạo từ 3 axit cacboxylic có cùng số liên kết π và có số C nhỏ hơn 5. Thủy phân 16,47 gam T trong NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn D và m gam hỗn hợp các ancol có cùng số nhóm chức. Nung D với vôi tôi xút dư thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 203/46. Đốt cháy lượng Y trên cần 0,2475 mol O2, thu được 9,95 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị gần nhất của m là: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = a và nH2O = b —> 44a + 18b = 9,95 và 2a + b = 0,2475.2 —> a = 0,13 và b = 0,235 mY = 2,03 —> nY = 0,115 Dễ thấy a – b = 0,105 < nY —> Trong Y có cả chất không no —> D chứa muối có k ≥ 2 Số C = nCO2/nY = 1,13 —> Trong Y có H2 hoặc CH4 hoặc cả 2 —> D phải chứa muối (COONa)2 hoặc CH2(COONa)2. Vậy D chứa R(COONa)2 (0,105) và R’COONa (0,01) mY = 0,105(R + 2) + 0,01(R + 1) = 2,03 mD = 0,105(R + 134) + 0,01(R + 67) = mY + 0,105.132 + 0,01.66 = 16,55 Bảo toàn Na —> nNaOH = 0,22 Bảo toàn khối lượng: mAncol = mT + mNaOH – mD = 8,72

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP