Hỗn hợp X gồm các amin no và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm các am...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm các amin no và các hiđrocacbon không no (hiđro chiếm 3/29 khối lượng X, các chất trong X đều mạch hở). Lấy lượng hiđrocacbon có trong 12,76 gam X tác dụng với nước Br2 thì thấy có 76,8 gam Br2 phản ứng. Mặt khác, đốt cháy a mol X cần dùng 11,76 lít O2 (đktc), thu được CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và N2 là 17,24 gam. Giá trị của a là: A. 0,08 B. 0,12 C. 0,16 D. 0,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong a mol X chứa C (x), H (y), N (z) mH = y = 3(12x + y + 14z)/29 Bảo toàn electron: 4x + y = 0,525.4 mCO2 + mN2 = 44x + 14z = 17,24 —> x = 0,36; y = 0,66; z = 0,1 —> mX = 6,38 Để làm no 12,76 gam X cần 0,48 mol Br2 —> Để làm no 6,38 gam X cần 0,24 mol H2 thu được X’ chứa C (0,36), N (0,1) và H (0,66 + 0,24.2 = 1,14) X’ gồm các amin và ankan nên: Amin = ?CH2 + ?NH + H2 Ankan = ?CH2 + H2 Quy đổi X’ thành CH2 (0,36), NH (0,1), bảo toàn H —> nH2 = 0,16 —> nX = nX’ = nAmin + nAnkan = 0,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP