Hỗn hợp X gồm CH4 C2H4 C3H4 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm CH4, C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C3H4 và C4H4. Nung nóng 6,72 lít hỗn hợp E chứa X và H2 có mặt Ni làm xúc tác thu được hỗn hợp F có tỉ khối so với hiđro bằng 19. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy lượng Br2 phản ứng là a gam; đồng thời khối lượng bình tăng 3,68 gam. Khí thoát ra khỏi bình (hỗn hợp khí T) có thể tích là 1,792 lít chỉ chứa các hiđrocacbon. Đốt cháy toàn bộ T thu được 4,32 gam nước. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của a là A. 22,4 B. 19,20. C. 25,60. D. 20,80.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T chỉ gồm các ankan, nT = 0,08, nH2O = 0,24 → H = 6. Công thức trung bình của T là C2H6 → mT = 2,4 → mF = 3,68 + 2,4 = 6,08 mà M = 38 → nF = 0,16 và nH2 = nE – nF = 0,14 → nE = 0,3 —> nX = 0,16 Ta có sơ đồ sau: E [CxH4: 0,16 mol và H2: 0,14 mol] —> F [CnH2n+2-2k: 0,08 mol và C2H6: 0,08 mol] Bảo toàn C: 0,16x = 0,08n + 0,08.2 Bảo toàn H: 0,16.4 + 0,14.2 = 0,08(2n + 2 – 2k) + 0,08.6 MF = (14n + 2 – 2k + 30)/2 = 38 —> n = 3,375 & k = 1,625 & x = 2,6875 CnH2n+2-2k + kBr2 —> CnH2n+2-2kBr2k 0,08……………0,08k —> nBr2 = 0,08k = 0,13 mol —> a = 20,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP